ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI RIBITA
NR  185  DIN 14.03.2017
APROBAT
PRIMAR
FAUR IOAN

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI 
PENTRU DOCUMENTATIA P.U.D.  “ CONSTRUIRE CAMIN  CULTURAL  IN  SATUL RIBICIOARA , COMUNA RIBITA ,JUDETUL HUNEDOARA”

        In conformitate cu art 36 din Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului,Ordinul nr 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea ‘’Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului  si de urbanism’’ coroborate cu Regulamentul  local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism  in comuna Ribita  aprobat prin H.C.L nr 39/2011 in vederea aprobarii documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu  ‘’Construire camin cultural in satul Ribicioara ,comuna Ribita ,judetul Hunedoara “  au fost parcurse etapele legale de informare  si consultare a publicului  de catre Responsabilul cu probleme  de urbanism  -respectiv persoana responsabila cu informarea  si consultarea publicului  Tuvichi Elena Simina -referent de specialitate urbanism, in scopul fundamentarii deciziei Consiliului local Ribita ,persoana ce asigura elaborarea  Raportului de informare si consultare a publicului referitor la opiniile colectate, raspunsurile formulate si argumentarea lor.

Amplasament

 Terenul in suprafata de 403 mp , este situat in intravilanul satului Ribicioara apartine domeniului public al comunei Ribita  si este situat in zona de protectie a monumentului  istoric “Biserica de lemn- Cuvioasa Parascheva” , identificat prin CF nr 61039  nr cadastral 61039 si  face parte din categoria terenurilor curti, constructii.

Proiectant

B.I.A. Armasescu  Dumitru cu sediul in Municipiul Deva, str. Depozitelor  nr 2B, telefon: 0254/210927
Persoana responsabila din partea proiectantului pentru informarea si consultarea publicului –domnul architect Dumitru Armasescu.

 Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului  din partea Primariei comunei Ribita  Referent de specialitate –urbanism  sing.Tuvichi  Elena  Simina ,telefon 0254 683791, adrese de e-mail : primariaribita @yahoo.com  ; tuvichielena@gmail.com

Informarea  si consultarea publicului s-a desfasurat astfel:

Primaria comunei Ribita a eliberat Certificatul de Urbanism nr  2 din 27.01.2015
In cursului anului 2015 procesul de informare si consultarea publicului s-a desfasurat astfel:  in perioada  16.11.2015 – 20.11.2015 cetatenii comunei Ribita  alaturi de cei interesati au fost invitati sa transmita observatii asupra documentelor expuse la sediul Primariei comunei Ribita  documentatia P.U.D. Anuntul de consultarea  populatiei asupra propunerilor preliminare a Planului Urbanistic de Detaliu s-a facut prin anunturi afisate pe panouri ferite de intemperii in satele apatinatoare comunei .

Urmare incheierii acestei perioade , mentionam faptul ca nu au fost primate propuneri sau observatii din partea cetatenilor.

Etapa I –Implicarea publicului in etapa pregatitoare –anuntarea  intentiei de elaborare PUD  27.02.2017 – 10.03.2017

S-au intocmit :

Anunt –Etapa I privind intentia de elaborare a planului urbanistic faza PUD pentru “Construire camin cultural in satul Ribiciora , comuna Ribita “ nr 138/24.02.2017 , care  a fost afisat la sediul Primariei Comunei Ribita, publicat pe pagina de internet  a Primariei comunei Ribita www.primariaribita  in data de 27.02.2017 precum si publicat in publicatia locala Hunedoreanul din 01.03.2017 si Accent din 03-09.03.2017.

  • In data de 27.02.2017 a fost afisat pe site-ul :www.primariaribita  anuntul privind intentia de elaborare a PUD .Documentatia PUD –Construire camin cultural in satul Ribicioara , comuna Ribita a putut fi consultata la sediul Primariei comunei  Ribita –Serviciul urbanism .
  • S-au facut notificari catre vecinii de parcela inregistrate sub nr 139/24.02.2017 –a fost transmis catre Biserica Ortodoxa Crisan -Filia Ribiciora cu scrisoare recomandata , existind in acest sens confirmare de primire .In data de 14.03.2017  inregistrat sub nr 6/14.03.2017 –Biserica Ortodoxa Crisan –filia Ribicioara  a  comunicat acordul favorabil in legatura cu reglementarea urbanistica documentatia PUD.

 Anuntul privind intentia de elaborare a PUD a fost amplasat  de catre investitor pe panou rezistent la intemperii  in loc vizibil pe terenul  studiat, si la afisier Primarie  conform model Anexa nr 1 la Ordinul nr 2701/2010.

Publicul a fost invitat sa transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic de detaliu “Construire camin cultural in satul Ribicioara , comuna Ribita “ in perioada 27.02.2017 -10.03.2017. prin:

Documentatia aflata la sediul primariei nu a fost consultata de catre nici o persoana ,nu au fost inregistrate observatii sau  propuneri cu privire la intentia de elaborare a documentatiei de urbanism PUD propusa .

La finalizarea etapei I, in data de  14.03.2017 ,s-a intocmit rezultatul informarii si consultarii publicului –etapaI , privind intentia de elaborare PUD “Construire camin cultural in satul Ribicioara , comuna Ribita , judetul Hunedoara “ cu nr  185  din 14.03.2017 si pus la dispozitia publicului din data de 14.03.2017 prin:

-afisare la sediul Primariei comunei Ribita

– pe site-ul www.primariaribita

Etapa II –Implicarea publicului  in etapa elaborarii PUD

         Aceasta etapa se va indeplini cu respectarea prevederilor art 6 din Ordinului Ministerului Dezvoltarii regionale si Turismului nr 2701/2010 , respectiv prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenta decizionala in admnistratia publica , republicata  si a Legii 544/2001 privind liberul acces la in formatiile de interes public , cu modificarile si completarile ulterioare.

     Anuntul privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului , va fi afisat la sediul Primariei comunei Ribita  dupa data de 14.03.2017.

Etapa III-Implicarea publicului in monitorizarea  implementarii PUD

        Aceasta etapa se desfasoara dupa aprobarea prin HCL a Planului Urbanistic de Detaliu  si se supune Legii nr 544/2001  privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, plansele de reglementari urbanistice care reprezinta informatii de interes public.

       Acest raport a fost intocmit in conformitate  cu Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanismin comuna Ribita ,aprobat prin HCL nr 39/2011 care fundamenteaza decizia Consiliului local al comunei Ribita responsabil cu aprobarea sau respingerea planului PUD propus , in vederea respectarii principiilor de dezvoltare urbana durabila si asiguraii interesului general.

Raportul va fi afisat pe pagina de Internet a Primariei comunei Ribita la adresa: www.ribita.ro

Raportul de informare si consultare a publicului  a fost intocmit in trei exemplare .

Referent de specialitate urbanism
Tuvichi Elena Simina